Input:

Dovolenka - Novela Zákonníka práce v čase krízy

8.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.32 Dovolenka - Novela Zákonníka práce v čase krízy

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Novela Zákonníka práce č. 66/2020 Z. z. – účinná od 4. 4. 2020

§ 250b ods. 4 Zákonníka práce

Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku podľa § 113 ods. 2, najmenej dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca.

Novela Zákonníka práce sa dotkla aj pravidla o čerpaní dovoleniek. Z praxe je vidno, že časť zamestnávateľov pristúpila v čase krízy nielen k tzv. prekážkam v práci, ale aj k určovania čerpania dovoleniek. Tu treba uviesť, že za bežného stavu platí záver, že prekážky v práci na strane zamestnávateľa by zamestnávateľ nemal riešiť určovaním čerpania dovolenky (pretože má vychádzať nielen zo svojich záujmov, ale prihliadať aj na záujmy zamestnanca). V tejto situácii časť zamestnávateľov pristúpila k určeniu časti čerpania dovolenky so zachovaním istej časti dovolenky (určenie celej výmery dovolenky, napr. v mesiacoch marec a apríl, sa javí ako v rozpore so zákonom, pretože zamestnávateľ vôbec neprihliadol na potreby zamestnanca a preniesol ekonomické riziko podnikania na zamestnanca).

Novela Zákonníka práce v § 250b ods. 4 zasahuje len do jedného pravidla, pokiaľ ide o určovanie čerpania dovolenky (čo je § 111 ZP).

1. Dovolenka za kalendárny rok 2020

Vzhľadom na dynamicky sa meniacu situáciu sa skracuje čas, v ktorom zamestnávateľ vopred oznamuje zamestnancovi čerpanie dovolenky na najmenej sedem dní, t. j., ide o prednosť pred časťou § 111 ods. 5 – t. j. týmito dvoma vetami „Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca.”

V tomto prípade ide teda o dobu 7 dní vopred a na skrátenie so súhlasom zamestnanca netreba výnimočné dôvody, pretože táto situácia sama o sebe je výnimočná.


Poznámka: V záujme jednoty terminológie sa použilo slovo „obdobie”, čím sa kopírovalo znenie § 111 ods. 5 ZP, ale z hľadiska určenia času ide o „dobu”. Ide o dni – kalendárne dni, nie pracovné dni.

2. Dovolenka za kalendárny rok 2019

Pokiaľ ide o dovolenku z roku 2019, tá sa mala čerpať už v roku 2019, a teda prenesenie do roku 2020 sa malo diať skôr ojedinele (napr. zamestnancovi sa čerpanie nemohlo určiť pre prekážky v práci na jeho strane – ako napr. dočasná pracovná neschopnosť, alebo zamestnávateľ z objektívnych dôvodov


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: