Input:

Komentár k ZP § 130 Výplata mzdy

20.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.13 Komentár k ZP § 130 Výplata mzdy

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.


§ 130

Výplata mzdy

(1) Vyplácaná mzda sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor, ak kolektívna zmluva alebo zamestnávateľ vo vnútornom predpise neustanovujú priaznivejšiu úpravu zaokrúhľovania mzdy v prospech zamestnanca. Mzda sa zamestnancovi vypláca v peniazoch; v inom druhu plnenia alebo v cudzej mene možno mzdu vyplácať, len ak to umožňuje tento zákon alebo osobitný predpis.

(2) Mzda sa vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. So zamestnancom vykonávajúcim domácku prácu možno dohodnúť výplatu mzdy aj za dodanie každej skompletizovanej pridelenej práce. Mzda podľa § 118 ods. 4 písm. a) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a mzda podľa § 118 ods. 4 písm. b) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.

(3) Medzi výplatnými termínmi môže zamestnávateľ poskytovať preddavok na mzdu v dohodnutých termínoch. Na žiadosť zamestnanca môže zamestnávateľ poskytnúť preddavok na mzdu aj v inom termíne, na ktorom sa so zamestnancom dohodnú.

(4) Mzda sa vypláca v pracovnom čase a na pracovisku, ak sa v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Ak sa zamestnanec z vážnych dôvodov nemôže dostaviť po výplatu mzdy alebo ak pracuje na vzdialenom pracovisku, zašle mu zamestnávateľ mzdu tak, aby mu bola doručená v deň určený na jej výplatu, alebo najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň na svoje náklady a nebezpečenstvo, ak sa nedohodnú inak.

(5) Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami. Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ. Na žiadosť zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná.

(6) Zamestnanec môže na prijatie mzdy písomne splnomocniť inú osobu. Bez písomného splnomocnenia možno vyplatiť mzdu inej osobe ako zamestnancovi, len ak tak ustanoví osobitný predpis.

(7) Zamestnávateľ nemá právo akýmkoľvek spôsobom obmedzovať zamestnanca vo voľnom nakladaní s vyplatenou mzdou.

(8) Zamestnávateľ je povinný, po vykonaní zrážok podľa § 131, poukázať mzdu alebo jej časť určenú zamestnancom na ním určený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, ak o to zamestnanec písomne požiada alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom na takom postupe dohodne tak, aby určená suma peňažných prostriedkov mohla byť pripísaná na tento účet najneskôr v deň určený na výplatu. Ak o to zamestnanec požiada, môže zamestnávateľ časti mzdy určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil.

K § 130:§ 130 upravuje pravidlá pre výplatu mzdy.

K ods. 2

Zákonník práce v § 130 ods. 2 od 1.5.2018 ustanovuje, že mzda podľa § 118 ods. 4 písm. a) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a mzda podľa § 118 ods. 4 písm. b)sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka. Ide o odkaz na § 118 ods. 4 a poskytovanie tzv. 13. mzdy (mzda pri príležitosti obdobia letných dovoleniek) a 14. mzda (mzda pri príležitosti vianočných sviatkov). Toto ustanovenie stanovuje povinnosť zamestnávateľa, ak chce ísť režimom poskytovania takejto mzdy (napr. s cieľom využiť úľavy na dani a odvodoch), aby túto mzdu vyplatil v júni, resp. v decembri. Ustanovenie hovorí o vyplatení a nie o zúčtovaní, ale možno sa domnievať, že vzhľadom na podmienky ustanovené v zákone o dani z príjmov (posudzovanie dĺžky trvania pracovnoprávneho vzťahu k 30.4. a k 31.10.) , že 13. mzda napr. nemôže byť zúčtovaná za január, február, marec, apríl, máj a následne vyplatená ako balík v júni.

§ 130 ods. 5 sa novelou č. 257/2011 Z. z. od 1.9.2011 zakotvila možnosť dohodnutia doručenia výplatnej pásky len elektronickou formou (e-mail), ak sa na tom dohodnú zamestnávateľ a zamestnanec.

K ods. 5:

Výplatná páska

Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä

  1. údaje o jednotlivých zložkách mzdy,
  2. o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním,
  3. o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času (od 1. januára 2013),
  4. o vykonaných zrážkach zo mzdy a
  5. o celkovej cene práce.

Forma výplatnej pásky

Uvedený doklad sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami (t.j. na to, aby sa poskytoval doklad elektronickými prostriedkami sa vyžaduje dohoda zamestnanca a zamestnávateľa, dohodu so zamestnancom nemožno nahradiť dohodou so zástupcami zamestnancov).

V tejto súvislosti zákon uvádza, že sa tak má stať pri vyúčtovaní mzdy, t.j. pri jej


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: