Input:

Komentár k ZP § 136 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu

12.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.1 Komentár k ZP § 136 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


PIATA ČASŤ PREKÁŽKY V PRÁCI

Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu

§ 136

(1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak tento zákon, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak.

K § 136: [Prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu]


§ 136 upravuje prekážky z dôvodu všeobecného záujmu. Sem spadajú prekážky z dôvodu výkonu verejnej funkcie, prekážky z dôvodu výkonu občianskych povinností a prekážky z dôvodu výkonu iných úkonov vo všeobecnom záujme.

K ods. 1:

§ 136 ods. 1 upravuje poskytnutie pracovného voľna, ktoré sa poskytuje na nevyhnutne potrebný čas, ak nemožno výkon jedného z úkonov z dôvodu všeobecného záujmu vykonať mimo pracovného času zamestnanca. Náhrada mzdy zamestnancovi v týchto prípadoch nepatrí. Výnimky môžu vyplývať zo Zákonníka práce (napr. § 138 ods. 1 a 2), osobitného predpisu, kolektívnej zmluvy alebo z dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom.


(2) Zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie. Náhrada mzdy od zamestnávateľa, u ktorého je v pracovnom pomere, mu nepatrí.

(3) Zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon funkcie v odborovom orgáne pôsobiacom u tohto zamestnávateľa za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve a na výkon funkcie člena zamestnaneckej rady po dohode so zamestnaneckou radou.

K ods. 2 a 3:[Dlhodobé uvoľnenie zamestnanca]


§ 136 ods. 2 a 3 upravuje dlhodobé uvoľnenie zamestnanca. V danom prípade nejde o poskytnutie pracovného voľna zamestnancovi, ale o uvoľnenie zamestnanca, t.j. pracovný pomer zamestnanca síce trvá, ale zamestnávateľ nemôže od zamestnanca žiadať výkon práce (pracovný pomer spočíva a zamestnanec má právo - viď. § 157 ods. 3 vrátiť sa po skončení uvoľnenia späť do práce).

Pozri aj rozdiel medzi dlhodobým uvoľnením (§ 136 ods. 2) a výkonom verejnej funkcie popri plnení povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru (§ 137 ods. 3).


Zamestnanec bol zvolený do funkcie predsedu odborového zväzu. Doteraz bol uvoľnený na výkon funkcie


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: