Input:

Komentár k ZP § 142 Prekážky na strane zamestnávateľa

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.10 Komentár k ZP § 142 Prekážky na strane zamestnávateľa

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.

 


§ 142

Prekážky na strane zamestnávateľa

(1) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

 

 


K § 142: [Prekážky v práci na strane zamestnávateľa]

§ 142 sa upravujú prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

K ods. 1: [Prestoje]

V ods. 1 sa upravuje prekážka v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu tzv. prestojov - zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu.

Tomuto zamestnancovi patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku (§ 134).

 


(2) Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne mu zamestnávateľ náhradu mzdy najmenej 50 % jeho priemerného zárobku.

 

 


K ods. 2: [Nepriaznivé poveternostné vplyvy]

V ods. 2 sa upravuje prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov - t. j. ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy.

Zamestnávateľ zamestnancovi poskytne náhradu mzdy najmenej 50 % jeho priemerného zárobku.

 


(3) Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

 

 


K ods. 3: [Iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa]

V ods. 3 sa upravujú tzv. iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa (iné ako podľa ods. 1 a 2).

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

 


(4) Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu podľa prvej vety nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.

 

 


K ods. 4: [Vážne prevádzkové dôvody]

Na základe ods. 4 možno v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu. Musia sa v nej teda vymedziť dôvody, ktoré predstavujú vážne prevádzkové dôvody (napr. živelná pohroma, výpadok dodávateľov na dlhší čas), ktoré neumožňujú zamestnávateľovi prideľovať prácu.

V tomto prípade môže byť náhrada mzdy znížená zo 100 % na najmenej 60 % priemerného zárobku zamestnanca (v prípadoch ods. 1 a 3 je to inak náhrada mzdy v sume priemerného zárobku zamestnanca). Ak zamestnávateľ nemá zástupcov zamestnancov, nemôže ods. 4 použiť (dohodu so zástupcami zamestnancov nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa - viď. aj § 12).

 


(5) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z vážnych prevádzkových dôvodov, môže zamestnávateľ postupovať podľa § 87a; ustanovenie § 90 ods. 9 sa v tomto prípade nemusí uplatniť.

 

 


K ods. 5: [Vážne prevádzkové dôvody a konto pracovného času]

Ustanovenie o tzv. flexikonte sa ruší od 1. januára 2013. Možnosť využiť doterajšie flexikonto je cez tzv. konto pracovného času (§ 87a). Uvedené ustanovuje § 142 ods. 5 § 252i.

V § 142 ods. 5 sa stanovuje, že ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z vážnych prevádzkových dôvodov, môže zamestnávateľ postupovať podľa § 87a; ustanovenie§ 90 ods. 9 sa v tomto prípade nemusí uplatniť.

Vo väzbe na zjednotenie § 87a a § 142a sa v rámci prekážok v práci stanovuje možnosť, aby zamestnávateľ v prípade, ak u neho nastane prekážka v práci z vážnych prevádzkových dôvodov, mohol pre tieto účely použiť konto pracovného času podľa § 87a. Konto pracovného času aj v tomto prípade môže použiť len zamestnávateľ za podmienok podľa § 87a (kolektívna zmluva alebo dohoda so zástupcami zamestnancov).

Vzhľadom na to, že pri konte pracovného času ide o nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a zamestnávateľ musí dodržať ustanovenie § 90 ods. 9, t. j. oznamovať rozvrhnutie pracovného času najmenej týždeň vopred a najmenej na týždeň, takáto lehota by neumožňovala aplikáciu konta na prekážku v práci tohto druhu, ktorá v mnohých prípadoch nastáva okamžite. Z uvedeného dôvodu sa v tomto prípade povinnosť dodržať § 90 ods. 9 nestanovuje a


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: