Input:

Komentár k ZP § 152 Stravovanie zamestnancov

16.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2 § 153- § 155 Vzdelávanie zamestnancov

8.2.1 Komentár k ZP § 152 Stravovanie zamestnancov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 152

Stravovanie zamestnancov

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti; túto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.

(2) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

(3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

(4) Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

(5) Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom stravovacích poukážok, je výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby maximálne 3 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke.

(6) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 3, len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2, alebo ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.

(7) Zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na stravovanie podľa odseku 6 aj zamestnancovi pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak mu nezabezpečí stravovanie podľa odseku 2 alebo ak by stravovanie podľa odseku 2 bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

(8) Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov

a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,

b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,

c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie podľa odseku 3.


K § 152: [Stravovanie zamestnancov]

§ 152 stanovuje podmienky pre zabezpečenie stravovania zamestnancov. Ods. 1 odpovedá na otázku, komu ho má zamestnávateľ zabezpečiť. Ods. 2 odpovedá na otázku, ako ho má zabezpečiť. Ods. 3 a 4 sa týka výšky príspevku zamestnávateľa, ods. 5 poplatku za sprostredkovanie, ods. 6 a 7 finančného príspevku namiesto stravy alebo stravných lístkov za vymedzených podmienok. V ods. 8 sa umožňuje rozšíriť okruh osôb (zamestnanci pracujúci na jednu z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, bývalí zamestnanci), ktorým sa poskytne stravovanie alebo upraviť podmienky stravovania napr. pri prekážkach v práci a dovolenke.

Zabezpečenie stravovanie dočasne pridelených zamestnancov

Od 1.3.2015 sa rieši otázka stravovania dočasne pridelených zamestnancov. V princípe podľa § 6môže agentúra dočasného zamestnávania/zamestnávateľ počas dočasného pridelenia poskytnúť zamestnancovi cestovné náhrady ako pri pracovnej ceste /t.j. vrátane stravného/. Ak sa stravné neposkytuje, zamestnanec spadá pod režim § 152, a podľa ods. 1 platí, že zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti; túto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi.

V tomto prípade agentúra dočasného zamestnávania/zamestnávateľ si môže tiež vybrať z troch možností ako zabezpečí stravovanie:

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie

  • najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení,

  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa /pozn. sem spadá aj užívateľský zamestnávateľ/ alebo

  • zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.

Zároveň zamestnávateľ/agentúra dočasného zamestnávania prispieva zamestnancom v zmysle § 152 na stravovanie.

V prípade zákonom vymenovaných situácií (viď. § 152 ods. 6 a 7) môže poskytnúť aj finančný príspevok na stravovanie.

Ak by však nastala situácia, že zamestnanec je počas dočasného pridelenia vyslaný na pracovnú cestu užívateľským zamestnávateľom, je potrebné posúdiť, či mu vzniká nárok podľa zákona o cestovných náhradách /platí užívateľský zamestnávateľ/ alebo podľa Zákonníka práce /platí agentúra dočasného zamestnávania/.

Príspevok zamestnávateľa - maximum a minimum

Podľa § 152 ods. 3 zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa (§ 152) odseku 2 v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

Hodnota stravného lístka

Podľa § 152 ods. 4 pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. (Osobitným predpisom je Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 248/2014 Z. z. o sumách stravného).

Od 1. júna 2018 na základe opatrenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 48/2018 Z. z. o sumách stravného sú sumy stravného pre časové pásma:

a) 4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 7,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 10,90 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Minimálna hodnota stravného lístka

Minimálna hodnota stravného lístka je 3,60 euro (75 % z 4,80eur). Cenou jedla je pri stravnom lístku hodnota poukážky (stravného lístku).

Príspevok zamestnávateľa na cenu jedla

Zamestnávateľ v zmysle § 152 ods. 3 Zákonníka práce prispieva najmenej 55 % ceny jedla (cenou jedla je hodnota poukážky, t. j. najmenej 55 % z 3,60 eur – 1,98 eura), najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (t. j. najviac


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: