Input:

Komentár k ZP § 152a príspevok na rekreáciu

16.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.3 Komentár k ZP § 152a príspevok na rekreáciu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 152a

Rekreácia zamestnancov

(1) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie; počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(2) Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi prostredníctvom rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu. Pri poskytovaní príspevku na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu na základe zmluvy s vydavateľom rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu je výška poplatku za sprostredkovanie služieb podľa odseku 4 maximálne 3 % z hodnoty rekreačného poukazu.

(3) Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.

(4) Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú preukázané výdavky zamestnanca na

a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,

b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,

c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,

d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

(5) Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú aj preukázané výdavky zamestnanca podľa odseku 4 na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

(6) Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky podľa odsekov 4 a 5 najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, bude považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.


Povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevok na rekreáciu platí od 1.1.2019 (novela č. 347/2018 Z. z.) Táto novela má väzbu na zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu.

K ods. 1 [Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť príspevok na rekreáciu, podmienky pre jeho poskytovanie]

Veľkosť zamestnávateľa

Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť príspevok na rekreáciu je daná len pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva 50 a viac zamestnancov/zamestnávateľ s menším počtom zamestnávaných zamestnancov však môže postupovať podľa § 152a ZP v kontexte prípadných daňových úľav podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

Základom pre posúdenie počtu zamestnávaných zamestnancov je: priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok – táto hodnota sa potom použije na celý nasledujúci kalendárny rok. Pre rok 2019 je teda relevantný rok 2018 (bez ohľadu na zmeny v počete zametsnancov v roku 2019, hodnota dosiahnutá v roku 2018 sa použije pre celý rok 2019).

Okruh oprávnených zamestnancov

Povinnosť poskytovať príspevok je daná len vo vzťahu k zamestnancom v pracovnom pomere (nie na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).

Zamestnanec musí splniť podmienku, že ku dňu začatia rekreácie: pracovný pomer trval najmenej 24 mesiacov (započíva sa sem aj reťazenie pracovných pomerov ak na seba bezprostredne nadväzujú).

Zároveň zamestnanec musí o príspevok požiadať.

Výška príspevku zamestnávateľa a spoluúčasť zamestnanca

Zákonník práce ustnovuje výšku príspevku zamestnávateľa vo väzbe na ustanovený pracovný čas, a to 55 % oprávnených výdavkov, najviac však do výšky 275,- eur za kalendárny rok.

U zamestnanca na pracovný pomer na kratší pracovný čas /§ 49 ZP/ sa výška príspevku pomerne kráti vo väzbe na jeho úväzok. Posudzovanie dĺžky trvania pracovného pomeru vo väzbe na ustanovený pracovný čas /t.j. bez ohľadu na rozvrhy pracovného času – nejde o väzbu na určený pracovný čas/ sa deje ku dňu začatia rekreácie /t.j. ak by aj počas rekreácie došlo k zmene dĺžky dohodnutého pracovného času na kratší pracovný čas, vychádza sa zo stavu ku dňu začatia rekreácie/.


Príklad: Ak základom u zamestnávateľa je ustanovený pracovný čas 40 h/týždenne a zamestnanec má kratší pracovný čas 30h/týždenne, ide o skrátenie (275,- eur x 30/40).


Príklad: Ak základom u zamestnávateľa je ustanovený pracovný čas 37,5 h/týždenne a zamestnanec má kratší pracovný čas 30h/týždenne, ide o skrátenie (275,- eur x 30/37,5).

Výška príspevku na rekreáciu vždy vyplýva z konkrétnych výdavkov vynaložených na rekreáciu. Zamestnanec môže v priebehu roka uplatniť príspevok aj na niekoľko rekreácií, kým sa nedostane na maximálny strop príspevku zamestnávateľa /pri ustanovenom týždennom pracovnom čase je to 275,- eur/.


Príklad: Zamestnanec sa zúčastnil na rekreácii s nákladmi 800,- eur. 55% z 800,- eur je 440,- eur. Zamestnanec môže žiadať len 275,- eur (ako 55% z 500,- eur). Ak by išlo o zamestnanca s kratším pracovným časom (napr. 30 hodín týždenne), tento môže žiadať len 30/40 z 275,- eur = 206,25,- eur.

Zamestnanec sa zúčastnil na rekreácii s nákladmi 300,- eur. 55% z 300,- eur je 165,- eur. Zamestnancovi zostáva ešte rozdiel medzi 275,- eur a 165, eur = 110,- eur, ktoré si môže uplatniť pri ďalšej rekreácii.

Príspevok na rekreáciu sa podľa zákona zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Sociálny fond § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde/: zamestnávateľ môže navýšiť svoj príspevok na rekreáciu zamestnancovi aj zo sociálneho fondu – t.j. navýší napr. svoj príspevok o 10% na 65% z vynaložených nákladov /uvedené plnenie zo sociálneho fondu už podlieha dani a odvodom/.

K ods. 2 [Forma poskytovania príspevku na rekreáciu]

Zákonník vymedzuje dve formy poskytnutia príspevku na rekreáciu:

1. Peňažný príspevok na základe preukázania výdavkov /v hotovosti, na účet/,

2. Príspevok prostredníctvom rekreačného poukazu vydávaného podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. V tomto prípade zákon priamo neustanovuje preukazovanie výdavkov /v praxi si ale zamestnávateľ postup určí vo vnútornom predpise/ a ods. 6 sa na túto situáciu nevzťahuje.

Aká forma sa u zamestnávateľa použije, o tom rozhoduje zamestnávateľ /podobne ako je to v prípade zabezpečenia stravovania podľa § 152 ZP. Zamestnávateľ by si túto otázku mal upraviť vo vnútornom predpise, resp. by zamestnanca mal oboznámiť s pravidlami, ktoré uplatňuje, prípadne pre tieto účely vypracovať aj tlačivo /osobitne pri príspevku na základe preukazovania výdavkov/.

Z hľadiska elektronickej formy rekreačného poukazu je dôležité, aby existovala sieť príjemcov poukazov a aby zamestnanec mal informáciu o tejto sieti, t.j. kde je tento rekreačný poukaz použiteľný.

Rekreačný poukaz upravuje zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruch. V § 27a sa zaraďuje medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu.

Rekreačný poukaz je osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa § 97a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách.

§ 27a ods. 2 zákona č. 91/2010 Z. z.: Rekreačný poukaz je možné použiť výlučne v Slovenskej republike, u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu9a) /odkaz smeruje na § 97a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách/ vydávajúcim rekreačný poukaz.

§ 27a ods. 3 zákona č. 91/2010 Z. z.:: Rekreačný poukaz slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov podľa osobitného predpisu9b) /odkaz smeruje na § 152a ods. 4 a 5 ZP

§ 27a ods. 3 zákona č. 91/2010 Z. z.:: Rekreačný poukaz … je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.

K ods. 3 [Zamestnanec s viacerými zametsnávateľmi v priebehu kalendárneho roka, zákaz znevýhodnenia]

Zákonník práce upravuje pravidlo, že ak má zamestnanec viacero zamestnávateľov, môže žiadať o príspevok len u jedného z nich – robí tak podľa vlastnej voľby.

Zákonník práce upravuje aj zákaz znevýhodnenia zamestnanca, ktorý o príspevok požiadal voči tomu zamestnancovi, ktorý o príspevok nepožiadal, t.j. zamestnávateľ nemôže upredňostňovať (finančne, nefinančne) zamestnancov, ktorí nepožiadali


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: