dnes je 18.1.2022

Input:

Komentár k ZP § 35 Smrť zamestnanca

26.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.3 Komentár k ZP § 35 Smrť zamestnanca

Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland


§ 35

Smrť zamestnanca

(1) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.

(2) Peňažné nároky zamestnávateľa zanikajú smrťou zamestnanca s výnimkou nárokov, o ktorých sa právoplatne rozhodlo alebo ktoré zamestnanec pred svojou smrťou písomne uznal čo do dôvodu aj sumy, a nárokov na náhradu škody spôsobenej úmyselne alebo stratou predmetov zverených zamestnancovi na písomné potvrdenie.


Smrť zamestnanca je objektívna právna skutočnosť, s ktorou Zákonník práce („ZP”) spája následok skončenia