dnes je 7.12.2022

Input:

Od 1.6.2022 je zmena Zákonníka práce v súvislosti s prekážkami v práci - konkrétne §144 ods. 2.

1.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.42 Od 1.6.2022 je zmena Zákonníka práce v súvislosti s prekážkami v práci – konkrétne §144 ods. 2.

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Zmena Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce od 01.06.2021

§ 144 Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ustanovenie prvej vety a druhej vety neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje iný spôsob preukazovania a potvrdzovania prekážky v práci.

(3) Ak má zamestnanec nárok