Input:

Prekážky na strane zamestnávateľa § 142 ZP, vážne prevádzkové dôvody v roku 2020

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.26 Prekážky na strane zamestnávateľa § 142 ZP, vážne prevádzkové dôvody v roku 2020

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Ustanovenie § 142 Zákonníka práce upravuje prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Podľa § 47 ZPodo dňa, keď vznikol pracovný pomer zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou. Ak zamestnávateľ neplní svoju základnú povinnosť a neprideľuje zamestnancovi prácu v súlade s jeho pracovnou zmluvou, nastane prekážka v práci na strane zamestnávateľa a to, prestoj, iná prekážka v práci na strane zamestnávateľa alebo prekážka z vážnych prevádzkových dôvodov.

 • Prestoj u zamestnávateľa - prechodné prerušenie spôsobené poruchou, dodávkou surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi, nie vopred plánovaná generálna oprava, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku,

 • nepriaznivé poveternostné vplyvy – najmenej 50 % jeho priemerného zárobku, teda ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne mu zamestnávateľ náhradu mzdy najmenej 50 % jeho priemerného zárobku,

 • iné prekážky na strane zamestnávateľa, teda ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené vyššie, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Prekážka nemá určenú dĺžku trvania.

 • vážne prevádzkové dôvody a najmenej 60 % jeho priemerného zárobku, písomná dohoda so zástupcami zamestnancov, dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa, teda ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dôvodom je udržanie pracovných miest za pomoci zamestnancov, záruka práce po prekonaní problémového obdobia. Dohodu podľa prvej vety teda nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa, zamestnávateľ u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, nemôže postupovať podľa tohto ustanovenia, nemôže použiť ani ďalšie alternatívne ustanovenie o konte pracovného času,

 • ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z vážnych prevádzkových dôvodov môže zamestnávateľ postupovať podľa § 87a ZP (konto PČ), § 90 ods. 9 ZP sa neuplatní /rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň/. K vážnym prevádzkovým dôvodom môže prísť náhle, zamestnávateľ nemusí dodržať svoju oznamovaciu povinnosť.

 • Konto pracovného času je spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov. Dohoda o zavedení konta pracovného času musí byť písomná. Dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. Na zavedenie konta pracovného času u zamestnanca uvedeného v § 87 ods. 3 ZP sa vyžaduje aj dohoda s týmto zamestnancom. V kolektívnej zmluve alebo v dohode so zástupcami zamestnancov sa musí dohodnúť vyrovnávacie obdobie konta pracovného času, v ktorom sa vyrovná rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom zamestnanca. Vyrovnávacie obdobie nesmie byť dlhšie ako 30 mesiacov. Obdobie, keď zamestnanci nepracujú a poberajú mzdu si odpracujú v čase, keď bude dostatok práce.

Vážne prevádzkové dôvody pre účely konta pracovného času

 • strata odberateľov, nedostatok zákaziek, výrazný pokles objednávok,

 • prechodné problémy s odbytom, znížený odbyt výrobkov,

 • problémy so subdodávateľmi,

 • reakcia na zmeny výrobného programu a zníženie odbytu

 • vážne problémy, ktoré ohrozujú pracovné miesta, príčinná súvislosť medzi vážnymi prevádzkovými dôvodmi a menšou alebo žiadnou potrebou práce,

 • teda sú to také príčiny, ktorých vznik a čas trvania možno reálne predpokladať, na základe toho ich identifikovať – dôvod organizačno-technickej povahy týkajúci sa väčšieho počtu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: