Input:

Prekážky v práci na strane zamestnanca - Novela Zákonníka práce v čase krízy

9.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.33 Prekážky v práci na strane zamestnanca - Novela Zákonníka práce v čase krízy

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Novela Zákonníka práce č. 66/2020 Z. z. – účinná od 4. 4. 2020

§ 250b ods. 5 Zákonníka práce

Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci aj počas jeho dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou je karanténne opatrenie alebo izolácia; za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Zamestnanec, ktorý má dôležitú osobnú prekážku v práci z dôvodu karanténneho opatrenia, izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa na účely § 64 posudzuje ako zamestnanec, ktorý je uznaný dočasne za práceneschopného. Zamestnanec, ktorý sa vráti do práce po skončení izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa na účely § 157 ods. 3 posudzuje ako zamestnanec, ktorý sa vráti do práce po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti. 

V prípade prekážok v práci na strane zamestnanca sa v Zákonníku práce upravujú vo väzbe na krízu nasledujúce skutočnosti:

– výslovne sa ustanovuje, že dôležitou osobnou prekážkou v práci je aj izolácia (a aj karanténne opatrenie),

- zamestnancovi sa v čase niektorých ďalších skutočností poskytuje ochrana pred výpoveďou (napr. počas OČR) a zabezpečuje sa zachovanie pracovného miesta po skončení prekážky v práci.


Otázka: Ide o zamestnanca/zamestnankyňu, ktorá/ý sa stará o dieťa, pretože školské zariadenie je v súčasnosti zatvorené. Ako je to z hľadiska skončenia pracovného pomeru, ak zamestnávateľ plánuje prepúšťať? Čo v prípadoch, ktoré nastali pred účinnosťou novely Zákonníka práce?

Novela Zákonníka práce dopĺňa, že takýto zamestnanec je chránený pred skončením pracovného pomeru (v rozsahu § 64 Zákonníka práce). Pre tieto účely je mu dané postavenie, akoby išlo o zamestnanca, ktorý je dočasne pracovne neschopný. Tento zamestnanec je teda tiež v tzv. ochrannej dobe.

Má teda postavenie zamestnanca podľa § 64 ods. 1 písm. a)- podľa § 64 ods. 1 zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to:

a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia.

V prípade § 250b ods. 5 ZP ide o tieto osoby – zamestnancov, ktorí majú dôležitú osobnú prekážku:

- z dôvodu karanténneho opatrenia,

- z dôvodu izolácie,

- z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení) alebo

- z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení).

§ 64 Zákonníka práce neznamená absolútny zákaz zamestnávateľa prepustiť tohto zamestnanca výpoveďou, ale obmedzuje dôvody, kedy je možné takúto výpoveď dať – napr. ak sa zamestnávateľ zrušuje ako celok (vtedy musí ukončiť všetky pracovnoprávne vzťahy so zamestnancami) alebo ak boli splnené podmienky porušenia pracovnej disciplíny – výnimky vymedzuje ods. 3.

V praxi môže nastať aj situácia, že osoba už dostala výpoveď a od 4. 4. 2020 platí novela Zákonníka práce. Tým, že takáto osoba nadobudne v zmysle novely Zákonníka práce ochranu, bude na ňu platiť od 4. 4. 2020 ustanovenie § 64 ods. 2 Zákonníka práce: Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

To znamená, že ak by napr. zamestnancovi mala uplynúť výpovedná doba 30. 4., táto sa predlžuje až do dňa, keď sa skončí uvedená prekážka v práci.

V prípade, ak by si


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: