dnes je 20.7.2024

Nový Zákonník práce v praxi
Produkt manažér

S on-line knihou Nový Zákonník práce v praxi získate prehľadné, zrozumiteľné, vždy aktuálne a kompletné paragrafové znenie právnej normy aj s rozsiahlym komentárom, spracovanou judikatúrou a praktickými príkladmi pre rok 2024. 

Od 1. marca 2024 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce v súvislosti s novým Zákonom o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorý reguluje premeny obchodných spoločností a družstiev a nové postupy pre cezhraničnú mobilitu spoločností. V tomto kontexte možno poukázať na súvisiace ustanovenia Zákonníka práce o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. Vzhľadom na terminologické zmeny v pojmoch a rozšírenie pojmov došlo od 1.3.2024 k zmenám v ustanovení Zákonníka práce, kde sa používajú obchodnoprávne pojmy – rozdelenie, zlúčenie, splynutie.

Od 1. januára 2024 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce č. 530/2023 Z. z. V prípade zákona č. 530/2023 Z. z. ide o zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. V čl. VI sa novelizuje v dvoch bodoch aj Zákonník práce. Zmena vychádza zo zmeny zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch (v čl. III), kde sa v § 2 ods. 3 sa za slová  „§ 1 písm.“ vkladajú slová „d) a“. Podľa zmeneného § 2 ods. 3 teda „Štátny sviatok podľa § 1 písm. d) a e) nie je dňom pracovného pokoja podľa odseku 1 ani sviatkom podľa osobitného predpisu.1a)“ Štátnym sviatkom podľa § 1 písm. d) je 1. september – Deň Ústavy Slovenskej republiky. Odkaz 1a) smeruje na zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 326/2020 Z. z.

Z uvedeného teda vyplýva, že:

a) deň 1. september je síce štátny sviatok, ale nie je deň pracovného pokoja pre účely Zákonníka práce (podobný režim má aj 28. október) – t. j. neaplikuje sa pravidlo, že:

- § 94 ods. 1: „Dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni, a sviatky, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“, t. j. aplikuje sa práve tá časť vety, ak osobitný predpis neustanovuje inak (zákon č. 241/1993 Z. z. ustanovuje inak),

- § 94 ods. 2: „Prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.“ t. j. keďže 1. september nie je deň pracovného pokoja, neaplikuje sa pravidlo o „výnimočnosti“ nariaďovania práce.

Od 1.6.2023 nadobudla účinnosť novela, ku ktorej došlo na základe zákona č. 1/2023 Z. z., ktorým sa od 1. júna 2023  zmenila výška mzdových zvýhodnení (príplatkov) napríklad za nočnú prácu či za prácu cez víkend. Pred dvomi rokmi sa stanovila výška väčšiny príplatkov fixnou sumou. Od 1.6.2023 však došlo vyššie uvedenou novelou k ich “rozmrazeniu”, a príplatky sú opätovne naviazané na výšku minimálnej mzdy (ako platilo do konca roka 2020), a to určitým percentom z minimálnej hodinovej mzdy.

Od 1. 1.2023 taktiež došlo k zásadnej novele Zákonníka práce, ku ktorej došlo, na základe prijatia troch nasledovných zákonov:

 • Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý do Zákonníka práce prináša inštitút príspevku zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie zamestnanca. Novela vkladá do Zákonníka práce ustanovenie § 152c, pričom toto ustanovenie reflektuje prijatie zákona č. 222/2022 o štátnej podpore nájomného bývania a zavádza inštitút príspevku zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie.
 • Zákon č. 248/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý ustanovuje nový typ dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Novelou Zákonníka práce teda došlo k vytvoreniu určitého subtypu dohody o pracovnej činnosti, a to dohody na výkon sezónnej práce (§228a ods. 1 písm. b), ktorý umožňuje zamestnávateľom určité odchýlenie od charakteru výnimočnosti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Zákon č. 76/2021 Z. z. – Ide o novelizáciu Zákonníka práce na základe schváleného návrhu Zákona č. 76/2021 nadobudla účinnosť od 1.3.2021 avšak  s istými výnimkami, kde bola účinnosť upravená odlišne. Predmetnou novelou sa zavádza elektronizácia stravovacích poukážok (§152 ods. 4), a v tomto prípade bol dátum účinnosti posunutý z dôvodu, aby sa subjekty, ktorých sa to týka, mohli v dostatočnom časovom priestore pripraviť na poskytovanie, ako aj na prijímanie elektronických stravovacích poukážok.

Pravidelne každý mesiac sú k dispozícii v rámci predplatného i webináre  otázok a odpovedí na témy týkajúce sa Zákonníka práce, na ktorých môžete priamo s lektorom diskutovať o Vašom praktickom probléme v rámci uplatňovania Zákonníka práce v praxi. 

Informácie v online knihe sú spracované jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou. Preto je práca s online knihou veľmi jednoduchá a rýchla. Informácie sú prehľadne spracované do jednotlivých kapitol. Pri práci môžete využiť aj fulltextový vyhľadávač.

Pri tvorbe online knihy spolupracujeme s renomovaným odborníkom z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. et Mgr. Jozefom Tomanom, PhD., a taktiež s právničkou Mgr. Alexandrou Mišinovou, LL.M. Tým sa zaručuje nielen jeho aktuálnosť v súlade s platným právnym stavom, ale aj kompletnosť problematiky. Obsah online knihy sa pravidelne aktualizuje a dopĺňa o legislatívne zmeny, komentáre k jednotlivým ustanoveniam a praktické príklady. 

S pozdravom


Claudia Frindtová

Zákonník práce s účinnosťou od 1. 3. 2024 na stiahnutie TU

(stiahnutie je možné po prihlásení)

 

Čo nájdete v online knihe?

 • Nový zákonník práce v praxi
 • Aktuality
 • Základné zásady, Prvá časť - Všeobecné ustanovenia
 • Druhá časť - Pracovný pomer
 • Tretia časť - Pracovný čas a doba odpočinku
 • Štvrtá časť - Mzda a priemerný zárobok
 • Piata časť - Prekážky v práci
 • Šiesta časť - Ochrana práce
 • Siedma časť - Sociálna politika zamestnávateľa
 • Ôsma časť - Náhrada škody
 • Deviata časť - Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Desiata časť - Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • Jedenásta časť - Prechodné a záverečné ustanovenia
 • Prílohy

Čo je nové v online knihe?       

Čo získate s online knihou?

 • 365 - dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti pracovného práva,
 • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • prístup k praktickým informáciám – daňový kalendár, prehľad vývoja minimálnej mzdy, súm životného minima, vymeriavacích základov a iných, mzdová kalkulačka, cestovné náhrady a adresár úradov,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

V rokoch 2006 až 2008 pôsobil na katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2010 pôsobí na odbore pracovných vzťahov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorého je od januára 2011 riaditeľom.
Aktívne publikuje vedecké a odborné články v oblasti pracovného práva, je autorom Komentára k Zákonníku práce a spoluautorom viacerých publikácií a produktov v oblasti pracovného práva, vedie prednášky z pracovného práva.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.
Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila aj ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa počas svojej aplikačnej praxe okrem iného venovala aj otázke informačných a komunikačných technológií.

 

Spokojní zákazníci online knihy

"V knihe som vždy našla všetky potrebné informácie, ktoré som hľadala. Sú prehľadne spracované."
Božena N., Kežmarok


"Knihu som zakúpil len nedávno, ale som spokojný. Často využívam najmä odpovedný servis, kde vždy dostanem odpovede na všetky moje otázky v krátkom čase. Taktiež sa mi páčia konkrétne príklady z praxe, ktoré kniha ponúka."
Mikuláš R., Trebatice

 
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Odbory a zamestnávateľ v roku 2024

Pridajte sa k nám v novom podcaste Odbory a zamestnávateľ, kde vám odhalíme všetko, čo potrebujete vedieť o pôsobení odborov na pracovisku! ...

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV