Input:

Komentár k ZP § 124 Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

12.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.8 Komentár k ZP § 124 Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 124

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

(1) Zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností uvedených v odseku 2, ak tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu, a pri ich výkone intenzita pôsobenia faktorov pracovného prostredia napriek vykonaným technickým, organizačným a špecifickým ochranným a preventívnym opatreniam podľa osobitných predpisov vyžaduje, aby zamestnanec používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky.

(2) Pracovné činnosti, pri ktorých patrí zamestnancovi mzdová kompenzácia podľa odseku 1, sú činnosti v prostredí, v ktorom pôsobia

a. chemické faktory,

b. karcinogénne a mutagénne faktory,

c. biologické faktory,

d. prach,

e. fyzikálne faktory (napríklad hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie).

(3) Za každú hodinu práce podľa odseku 1 patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 20% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.


§ 124 sa upravuje mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce.

Obligatórna mzdová kompenzácia

V § 124 je použité iné označenie, nie mzdové zvýhodnenie ale mzdová kompenzácia. Cieľom je kompenzovanie sťaženia výkonu práce, ktorá sa vykonáva za podmienok vymedzených v ods. 1. Cieľom teda nie je zvýhodňovať zamestnancov, kde dochádza k negatívnym vplyvom práce na ich zdravie, Zákonník práce vyžaduje na priznanie nároku na mzdovú kompenzáciu splnenie troch podmienok, ktoré sú kumulatívne:

1) ide o vykonávanie pracovných činností, kde pôsobia určité faktory

- chemické faktory - nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z.,

- karcinogénne a mutagénne faktory - nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z.,

- biologické faktory - nariadenie vlády SR SR č. 338/2006 Z. z.

- prach,

- fyzikálne faktory ako napr. napríklad hluk - nariadenie vlády SR SR č. 115/2006 Z. z., vibrácie - nariadenie vlády SR SR č. 416/2005 Z. z.,

- ionizujúce žiarenie – zákon č. 87/2018 Z. z. a , elekromagnetické pole - n. v. SR č. 209/2016 Z .z.

2) tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu (pozri § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia) a 

3) pri vykonávaní týchto činností intenzita pôsobenia faktorov pracovného prostredia napriek vykonaným technickým, organizačným a špecifickým ochranným a preventívnym opatreniam podľa osobitných predpisov vyžaduje, aby zamestnanec používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky

K ochranných osobným prostriedkom viď. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a podrobnejšie nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. + osobitné predpisy).

Pri vykonávaní takejto práce zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda vo väzbe na spôsob odmeňovania zamestnanca (hodinová, podiel mesačnej, apod.). Okrem toho mu patrí aj mzdová kompenzácia za hodinu práce v takýchto podmienkach, a to najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: