Input:

Komentár k ZP § 152b Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

12.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.3.1 Komentár k ZP § 152b Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.

(1) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(2) Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe podľa osobitného predpisu, ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka, a to najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

(3) Za dieťa sa na účely odsekov 1 a 2 považuje vlastné dieťa zamestnanca, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, a je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa osobitného predpisu najmenej počas šiestich mesiacov.

(4) Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada. Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť ďalšie podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

(5) Zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa predložením dokladu do 30 dní odo dňa jeho vydania oprávnenou osobou podľa odseku 2, ktorého súčasťou musí byť meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť, a obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa posudzuje zamestnávateľ ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahuje doklad podľa prvej vety. V prípade splnenia podmienok zamestnávateľ zamestnancovi poskytne príspevok na športovú činnosť dieťaťa po predložení dokladu v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.


Novela č. 319/2019 Z. z. od 1.1.2020 zavádza nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Tento sa vzťahuje len na zamestnancov v pracovnom pomere a nie na zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ak má zamestnanec uzatvorené dva pracovné pomery u jedného zamestnávateľa (napr. na 20 a 20 hodín týždenne), môže pomernú časť príspevku žiadať z každého z nich /pozn. celková suma nikdy nemôže presiahnuť 275,- eur, pretože kumulácia úväzku na 30 hodín a 20 hodín sa javí ako obchádzanie pravidla o maximálnej dĺžke týždenného pracovného času podľa § 85 ZP/. Ak zamestnanec pracuje u viacerých zamestnávateľov, môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného zamestnávateľa (podľa jeho výberu – vzhľadom na fakultatívnosť príspevku v praxi u toho, ktorý ho vôbec bude poskytovať).

V ods. 1 sa upravujú podmienky poskytovania príspevku a jeho výška.

Na rozdiel od § 152a (príspevok na rekreáciu), príspevok na športovú činnosť zamestnávateľ poskytovať nemusí. Jeho poskytovanie je dobrovoľné, ale ak ho poskytuje v súlade s § 152b, je s ním spojené oslobodenie od dane z príjmu.

Príspevok nemožno poskytovať každému zamestnancovi. Podmienkou je, že pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Podmienkou však nie je určitý rozsah pracovného času (napr. najmenej 20 hodín týždenne – v tomto prípade sa len „kráti” maximálna výška príspevku).


Príklad: Z hľadiska nepretržitosti trvania pracovného pomeru ide aj o priamo nadväzujúce pracovné pomery. Napr. pracovný pomer na dobu určitú sa skončil 30.6. a na neho nadväzuje pracovný pomer na neurčitý čas od 1.7. Naopak, nejde o nepretržité trvanie, ak by na pracovný pomer, ktorý skončil 30.6. nadviazal nový pracovný pomer na dobu určitú od 1.9. (hoci pre účely reťazenia pracovných pomerov na dobu určitú ide o opakovane uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú).

Ďalšou podmienkou je, že športová činnosť dieťaťa trvá po určitý čas. Jej trvanie sa posudzuje (viď. ods. 5) ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahuje doklad vydaný oprávnenou osobou /t.j. doklad o trvaní športovej činnosti, na ktorú sa vynaložili náklady – napr. poplatok športovej organizácií alebo poplatok za účasť na športovom podujatí/. K tomuto dátumu musí príslušnosť dieťaťa k športovej organizácií dieťaťa trvať najmenej 6 mesiacov.

Príklad: Súťaž sa uskutočnila od 5.5. do 7.5. – posudzovanie podmienok sa teda bude robiť k 5.5. (trvanie pracovného pomeru, ako aj príslušnosť dieťaťa k športovej organizácii).

V ods. 4 sa upravuje, že zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov (ak ich nemá postupuje samostatne – viď. § 12 ZP) upraviť ďalšie podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Príklad: vymedzí okruh športov, na ktoré bude prispievať (napr. nechce podporovať určité športy).

O príspevok žiada zamestnanec. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada (napr. v mzdovej oblasti – faktom však je, že príspevok zavedú spravidla len zamestnávatelia, ktorí ho skutočne chcú poskytovať – na rozdiel od príspevku podľa § 152a ZP, ktorý je pre časť zamestnávateľov povinný).

Zamestnávateľ musí všeobecne rozhodnúť, či bude príspevok poskytovať alebo nie a nemal by túto otázku riešiť prípad od prípadu (ak na to nie sú objektívne dôvody, išlo by o nerovnaké zaobchádzanie). Túto otázku, vrátane dokladov, ktoré bude požadovať (hoci situácie môžu byť rozdielne, a teda bude musieť prihliadať aj na osobitosti situácie) by si mal upraviť vo vnútornom predpise.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne prispievať, Zákonník práce upravuje rozsah príspevku zamestnávateľa z hľadiska podieľania sa na nákladoch – 55% opravných /preukázaných výdavkov. Tento podiel, hoci je príspevok fakultatívny, zamestnávateľ nemôže znížiť. Zároveň Zákonník práce upravuje maximálnu výšku príspevku zamestnávateľa (primárne v kontexte oslobodenia od dane) – 275,- eur. Ohľadom otázky, či zamestnávateľ môže rozhodnúť, že bude poskytovať príspevok v nižšom rozsahu (napr. určí strop 100,- eur) sa názory rôznia. Jedna časť názorov argumentuje fakultatívnosťou príspevku, a teda že zamestnávateľ nemusí prispievať vôbec, a teda ak prispeje aspoň niečo, je to v prospech zamestnanca, druhá skupina argumentuje textáciou zákona (buď – alebo, t.j. všetko alebo nič – príspevok je „v sume”, nie „do sumy”).

Pri maximálnom strope uhrádzaných výdavkov (275,- eur za kalendárny rok) sa do úvahy


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: