Input:

Komentár k ZP § 251 - § 256 Prechodné a záverečné ustanovenia

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.1 Komentár k ZP § 251 - § 256 Prechodné a záverečné ustanovenia

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., JUDr. Katarína Liebscherová

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia


§ 251

(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. aprílom 2002, ak nie je ďalej ustanovené inak. Nároky, ktoré z nich vznikli, a právne úkony urobené pred 1. aprílom 2002 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.

(2) Úprava náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity (§ 201 ods. 1) a úprava náhrady nákladov na výživu pozostalých (§ 207) sa uskutoční aj u zamestnancov a pozostalých, ktorým náhrada patrila do 31. marca 2002; to platí aj pre náhrady, o ktorých bolo do 31. marca 2002 právoplatne rozhodnuté alebo ktorých výška bola dohodnutá.

(3) Ak zamestnávateľ uplatňuje na odmeňovanie zamestnancov hodinovú mzdu, je povinný sadzby hodinovej mzdy zvýšiť v pomere medzi určeným týždenným časom pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a týždenným pracovným časom ustanoveným podľa § 85 ods. 5. Mesačná mzda sa z tohto dôvodu nemení.

§ 252

(1) Pracovné pomery, ktoré boli založené voľbou alebo vymenovaním podľa § 27 ods. 3 až 5 Zákonníka práce pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za pracovné pomery vzniknuté pracovnou zmluvou podľa tohto zákona.

(2) Pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas, ustanovený v § 85 ods. 9, je v období od 1. apríla 2002 do 31. decembra 2003 najviac 58 hodín týždenne.

(3) Ustanovenia § 87 ods. 1, 2, a 4, § 90 až 93, § 94 ods. 2, 3 a 4 a § 96 sa v období od 1. apríla 2002 do 31. marca 2004 nevzťahujú na pracovný čas a čas odpočinku zamestnancov v doprave, ktorých pracovný čas je nerovnomerne rozvrhnutý. Tento pracovný čas v období od 1. apríla 2002 do 31. marca 2004 upraví Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky po dohode s príslušným vyšším odborovým orgánom.

§ 252a

(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. júlom 2003, ak nie je ďalej ustanovené inak. Vznik pracovnoprávnych vzťahov, ako aj nároky, ktoré z nich vznikli pred 1. júlom 2003, sa posudzujú podľa predpisov platných do 30. júna 2003.

(2) Ak bola daná výpoveď pred 1. júlom 2003, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby podľa predpisov platných do 30. júna 2003.

(3) Pracovnoprávne vzťahy, ktoré boli založené dohodou o pracovnej činnosti uzatvorené pred 1. júlom 2003 vrátane nárokov, ktoré z nich vznikli, sa spravujú pracovnoprávnymi predpismi platnými do 30. júna 2003 a skončia sa najneskôr do 31. decembra 2003.

§ 252b

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. septembrom 2007, ak nie je ďalej ustanovené inak. Právne úkony urobené pred 1. septembrom 2007 a nároky, ktoré z nich vznikli, sa posudzujú podľa právnej úpravy platnej do 31. augusta 2007.

§ 252c

Prechodné ustanovenia účinné k 1. marcu 2009

(1) Ak v období od 1. marca 2009 do 31. decembra 2012 nemôže zamestnanec z vážnych prevádzkových dôvodov vykonávať prácu, môže zamestnávateľ, po dohode so zástupcami zamestnancov podľa § 230 poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno, za ktoré patrí zamestnancovi mzda najmenej vo výške základnej zložky mzdy podľa § 119 ods. 3. Ak pominie prekážka v práci na strane zamestnávateľa podľa prvej vety, je zamestnanec povinný odpracovať poskytnuté pracovné voľno bez nároku na mzdu, ktorá bola poskytnutá podľa prvej vety, ak sa zmluvné strany nedohodnú na priaznivejšej úprave pre zamestnancov.

(2) Ak zamestnanec nadpracúva prácou vykonávanou nad určený týždenný pracovný čas pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol podľa odseku 1, nejde o prácu nadčas.

(3) Čas pracovného voľna poskytnutého zamestnancovi podľa odseku 1 sa posudzuje ako výkon práce.

(4) Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného voľna poskytnutého podľa odseku 1 a evidenciu pracovného času, v ktorom si zamestnanec nadpracúva pracovné voľno poskytnuté podľa odseku 1 tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu.

(5) Na účely zisťovania priemerného zárobku podľa § 134 ods. 1 sa do zúčtovanej mzdy nezahŕňa mzda vyplatená zamestnancovi podľa odseku 1 prvej vety; do počtu odpracovaných hodín sa nezhŕňa čas, počas ktorého zamestnanec vykonáva prácu podľa odseku 1 druhej vety.

§ 252d

Prechodné ustanovenie účinné k 1. marcu 2010

(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred l. marcom 2010. Právne úkony urobené pred l. marcom 2010 a nároky, ktoré z nich vznikli, sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 28. februára 2010.

(2) Pracovné pomery na určitú dobu uzatvorené pred 1. marcom 2010 sa skončia uplynutím doby, na ktorú boli dohodnuté.

§ 252e

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011

Žene, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a mužovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1 pred 1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka podľa predpisov účinných od 1. januára 2011.

§ 252f

Prechodné ustanovenie účinné od 6. júna 2011

(1) Ustanovenia § 241 až 250 účinné od 6. júna 2011 sa nevzťahujú na zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov a skupinu zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, u ktorých bola dohoda, ktorá zabezpečuje nadnárodné informovanie a prerokovanie, podpísaná alebo zmenená od 5. júna 2009 do 5. júna 2011, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. To platí aj v prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú, že dohoda podľa prvej vety sa podstatne zmení, predĺži alebo obnoví po 5. júni 2011.

(2) Na dohody podľa odseku 1 sa vzťahuje právna úprava účinná do 5. júna 2011.

§ 252g

Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2011

(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred l. septembrom 2011. Právne úkony urobené pred l. septembrom 2011 a nároky, ktoré z nich vznikli, sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 31. augusta 2011.

(2) Pracovné pomery na určitú dobu uzatvorené pred l. septembrom 2011 sa skončia uplynutím doby, na ktorú boli dohodnuté.

(3) Ustanovenie § 252c sa od 1. septembra 2011 nepoužije. Práva a povinnosti vyplývajúce z dohôd uzatvorených podľa § 252c pred 1. septembrom 2011 sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 31. augusta 2011.

(4) Právo odborovej organizácie pôsobiacej u zamestnávateľa pred 1. septembrom 2011 samostatne zastupovať všetkých zamestnancov zamestnávateľa sa posudzuje do 31. decembra 2012 podľa právnej úpravy účinnej do 31. augusta 2011; u tejto odborovej organizácie môže zamestnávateľ uplatniť postup podľa § 230 ods. 3 od 1. januára 2013.


K § 252 g: [Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2011]

§ 252 g upravuje prechodné ustanovenie účinné k 1.9.2011 (novela 257/2011 Z. z.).


§ 252h

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013

Zamestnanec môže vykonávať prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov uzatvorenej pred 1. januárom 2013, pri ktorej nie sú splnené podmienky ustanovené v § 227 účinnom od 1. januára 2013, najdlhšie do 31. januára 2013. Dohoda o brigádnickej práci študentov podľa prvej vety sa skončí najneskôr 31. januára 2013.


K § 252h: [Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013]

V súvislosti so zmenou v právnej úprave dohody o brigádnickej práci študentov (§ 227 a § 228) sa v prechodnom ustanovení upravil aj postup vo vzťahu k osobám, ktoré od 1. januára 2013 nespĺňajú podmienky pre vykonávanie práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov (vekový cenzus - 26 rokov). Zamestnanec môže vykonávať prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov uzatvorenej pred 1. januárom 2013, pri ktorej nie sú splnené podmienky ustanovené v § 227 účinnom od 1. januára 2013, najdlhšie do 31. januára 2013. Dohoda o brigádnickej práci študentov podľa prvej vety sa skončí najneskôr 31. januára 2013.

Z uvedeného vyplýva, že práca sa ešte môže vykonávať do 31. januára 2013. Zároveň dohoda uzatvorená na dlhšiu dobu, ako 31. januára 2013 sa zo zákona skončí 31. januára 2013. Keďže ide o skončenie zo zákona, zmluvné strany nemusia doručovať výpoveď dohody.


§ 252i

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2013

(1) Týmto zákonom sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred l. januárom 2013.

(2) Skúšobná doba, ktorá začala plynúť pred 1. januárom 2013, sa posudzuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012.

(3) Pracovný pomer na určitú dobu uzatvorený pred 1. januárom 2013 sa skončí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, ak k jeho skončeniu nedôjde pred uplynutím tejto doby.

(4) Výpoveď daná zamestnávateľom zamestnancovi pred 1. januárom 2013 a nároky, ktoré z nej vznikli, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012. Dohoda o skončení pracovného pomeru uzatvorená pred 1. januárom 2013 a nároky, ktoré z nej vznikli, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012.

(5) Odchodné pri skončení pracovného pomeru, ktorý sa skončil pred 1. januárom 2013, sa posudzuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012.

(6) Pri odpracúvaní pracovného voľna poskytnutého pred 1. januárom 2013 podľa § 142a účinného do 31. decembra 2012, za ktoré zamestnávateľ poskytol zamestnancovi základnú zložku mzdy, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012. Pracovné voľno poskytnuté podľa § 142a ods. 1 účinného do 31. decembra 2012, ktoré nebolo odpracované do 31. decembra 2012, možno od 1. januára 2013 previesť na záporný účet konta pracovného času podľa § 87a.

(7) Od 1. januára 2013 sa ustanovenie § 252g ods. 4 nepoužije.


K § 252i: [Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2013]

K ods. 1:

V ods. 1 sa stanovuje pravidlo, že podľa Zákonníka práce účinného od 1. januára 2013 sa postupuje aj v prípade právnych vzťahov - pracovnoprávnych vzťahov, ktoré vznikli pre 1. januárom 2013.

K ods. 2: [Skúšobná doba]

V ods. 2 sa reaguje na úpravu v dĺžke trvania skúšobnej doby - najviac 3 mesiace, resp. najviac 6 mesiacov u niektorých vedúcich zamestnancov (§ 45). Vzhľadom na to, že skúšobná doba, ktorá bola dohodnutá podľa predchádzajúceho znenia zákona mohla byť aj o 3 mesiace dlhšia ako ustanovuje znenie účinné od 1. januára 2013, je potrebné riešiť otázku, či sa táto skúšobná doba v rozsahu, v ktorom presahuje maximálnu dĺžku podľa znenia účinného po 1. januári 2013 končí ku 31. decembru 2012 alebo naďalej trvá aj po 31. decembri 2012. V § 252i ods. 2 sa preto výslovne stanovuje, že skúšobná doba, ktorá začala plynúť pred 1. januárom 2013, sa posudzuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012. To znamená, že skúšobná doba dohodnutá do 31. decembra 2012 dobehne po 31. decembri 2012 podľa predpisu (§ 45) účinného do 31. decembra 2012 (t.j. až do dĺžky 3+3 mesiace, 6+3 mesiace).

K ods. 3:[Pracovný pomer na určitú dobu]

V ods. 3 sa rieši otázka pracovného pomeru na určitú dobu uzatvoreného do 31.decembra 2012 podľa pravidiel vymedzených v § 48, t.j. napríklad predĺženie už tretí krát alebo už na tri roky. Podľa § 252i ods. 3 pracovný pomer na určitú dobu uzatvorený pred 1. januárom 2013 sa skončí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, ak k jeho skončeniu nedôjde pred uplynutím tejto doby.

Z uvedeného vyplýva, že napriek tomu, že § 48 účinný od 1. januára 2013 umožňuje dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu najviac na 2 roky a obnovenie alebo predĺženie najviac dvakrát, pracovný pomer dohodnutý na 3 roky alebo trikrát do 31. decembra 2012, sa skončí až uplynutím dohodnutej doby (t.j. neskončí sa hneď k 1. januára 2013).

Pracovný pomer, ktorý bol dohodnutý na dva roky alebo dvakrát nebude možné od 1. januára 2013 predĺžiť alebo obnoviť na tri roky alebo trikrát.

V ods. 4 sa rieši otázka výpovede (§ 61), ktorú zamestnávateľ dal zamestnancovi do 31. decembra 2012 (pred 1. januárom 2013) a nárokov, ktoré z nej vznikli (ako je napríklad otázka odstupného - § 76, odchodného - § 76a - viď. ale ods. 5, kde sa táto otázka upravuje samostatne) sa má posúdiť podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012. To znamená, že otázka súbehu výpovede a odstupného, ak bola výpoveď daná zamestnancovi pred 1. januárom 2013, sa posúdi podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2012 - zákonný súbeh výpovednej doby a odstupného (povinnosť zamestnávateľa vyplatiť odstupné) tu nie je.

Pokiaľ ide o dohodu o skončení pracovného pomer (§ 60) platí, že dohoda o skončení pracovného pomeru uzatvorená pred 1. januárom 2013 a nároky, ktoré z nej vznikli, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012. To znamená, že otázka odstupného (§ 76), ak bola dohoda uzatvorená (pozn. dôležitý je dátum uzatvorenia, nie dátum, kedy sa dohodlo skončenie pracovného pomeru) pred 1. januárom 2013, sa posúdi podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2012 - bude platiť odstupné (§ 76) podľa Zákonníka práce účinného do 31. decembra 2012.

K ods. 5: [Odchodné]

V ods. 5 sa rieši otázka odchodného (§ 76a), pričom odchodné pri skončení pracovného pomeru, ktorý sa skončil pred 1. januárom 2013, sa posudzuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012.

K ods. 6: [Flexikonto]

V ods. 6 sa rieši otázka zrušenia flexikonta (§ 142a) a jeho odpracovania v ďalšom období, keď už ustanovenie § 142a bude zrušené.

Odpracovanie náhradného voľna, za ktoré sa poskytla mzda po 31. decembri 2012

Podľa § 252i ods. 6 pri odpracúvaní pracovného voľna poskytnutého pred 1. januárom 2013 podľa § 142a účinného do 31. decembra 2012, za ktoré zamestnávateľ poskytol zamestnancovi základnú zložku mzdy, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012.

To znamená, že ak zostalo neodpracované pracovné voľno s náhradou mzdy po 31. decembri 2012, toto je možné odpracovať aj po 31. decembri 2012 na základe pravidiel účinných do 31. decembra 2012 (§ 142a).

Prevedenie zostatku flexikonta na konto pracovného času

V druhej časti ods. 6 sa rieši otázka prevedenia neodpracovaného pracovného voľna, za ktoré sa poskytla mzda do konta pracovného času. Keďže ide o záporné hodiny, ide o prevedenie tohto času na záporný účet konta pracovného času. Podľa § 252i ods. 6 teda pracovné voľno poskytnuté podľa § 142a ods. 1 účinného do 31. decembra 2012, ktoré nebolo odpracované do 31. decembra 2012, možno od 1. januára 2013 previesť na záporný účet konta pracovného času podľa § 87a.

K ods. 7: [Reprezentatívnosť odborovej organizácie]

Prechodné ustanovenie § 252g ods. 4 (v ktorom sa stanovuje, že právo odborovej organizácie pôsobiacej u zamestnávateľa pred 1. septembrom 2011 samostatne zastupovať všetkých zamestnancov zamestnávateľa sa posudzuje do 31. decembra 2012 podľa právnej úpravy účinnej do 31. augusta 2011; u tejto odborovej organizácie môže zamestnávateľ uplatniť postup podľa § 230 ods. 3 od 1. januára 2013) sa od 1. januára 2013 neuplatní, pretože ustanovenie § 230 ods. 3 (kde sa od odborovej organizácie požadovalo, aby preukázala reprezentatívnosť) sa vypúšťa.


§ 252j

Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2014

Dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti uzatvorené pred 1. júlom 2014 sa skončia najneskôr 30. júna 2015.


K § 252j [Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2014]

Vzhľadom na ustanovenie maximálnej dĺžky trvania dohôd sa v prechodnom ustanovení rieši otázka skončenia dohôd, ktoré boli uzatvorené do 30. júna 2014 na dlhšiu dobu ako 12 mesiacov.

V prechodnom ustanovení sa ponecháva doba na skončenie dohôd najneskôr do 30. júna 2015. Ak bola dohoda , ktorá bola uzatvorená do 30. júna 2014 uzatvorená na dlhšiu dobu ako do 30. júna 2015, skončí sa zo zákona 30. júna 2015. Toto sa týka všetkých dohôd.

Trvanie dohody uzatvorenej pred 30.6.2014

Dohoda o vykonaní práce bola uzatvorená do 31.12.2016. Kedy sa skončí?

Ak je dohoda o vykonaní práce uzatvorená pred účinnosťou novely (t.j., do 30.6.2014), platí, že sa skončí najneskôr 30.6.2015 (a to aj ak bola uzatvorená na dlhší čas).

V prípade dohôd o vykonaní práce uzatvorených do účinnosti zákona, teda ešte priamo neplatí limit 12 mesiacov, ale uplatní sa limit najneskoršieho dňa skončenia. Napr. dohoda o vykonaní práce bola uzatvorená od 1.1.2014 do 31.12.2015. Táto dohoda sa skončí 30.6.2015, aj keď sa zamestnávateľ dohodol so zamestnancom na skončení 31.12.2015. Dohoda sa teda 30.6.2015 skončí zo zákona.

Tak isto to bude platiť aj pre dohodu o brigádnickej práci študentov a dohodu o pracovnej činnosti.


Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2015

§ 252k

(1) Ustanovenie § 58 ods. 1 druhej vety sa nevzťahuje na dočasné pridelenie dohodnuté pred 1. marcom 2015.


K § 252k : [Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2015]

K ods. 1:

V ods. 1 sa ustanovuje výnimka zo zákazu dočasného pridelenia na rizikové práce 4. Kategórie (zákon 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia). Ak ide o dočasné pridelenie na rizikovú prácu 4. kategórie dohodnuté pred 1.3.2015 toto dočasné pridelenie „dobehne”, t.j. zamestnanec na takéto miesto môže byť dočasne pridelený aj za účinnosti novely. Platí tu zároveň ods. 2, že dočasné pridelenie dohodnuté pred 1. marcom 2015 sa skončí najneskôr 28. februára 2017.

(2) Dočasné pridelenie dohodnuté pred 1. marcom 2015 sa skončí najneskôr 28. februára 2017.

K ods. 2:

Ide o riešenie situácie, ak dočasné pridelenie dohodnuté do účinnosti novely č. 14/2015 Z. z. (t.j. pred 1.3.2015) malo trvať viac ako 24 mesiacov. Zákon tu upravuje automatické skončenie dočasných pridelení - „Dočasné pridelenie dohodnuté pred 1. marcom 2015 sa skončí najneskôr 28. februára 2017.” Uvedené znamená, že každé dočasné pridelenie dohodnuté pred 1.3.2015 na čas dlhší ako do 28.2.2017 sa skončí v tento deň. Cieľom je zabezpečiť, aby dočasné pridelenia neboli dohadované na „neurčitý čas” alebo na dobu dlhšiu ako 24 mesiacov, pričom staršie pridelenie môžu presiahnuť aj čas 24 mesiacov, ale skončia sa najneskôr 28.2.2017

(3) Opätovne dohodnuté dočasné pridelenie agentúrou dočasného zamestnávania od 1. mája 2013 do 28. februára 2015 sa na účely § 58 ods. 6 účinného od 1. marca 2015 započíta do počtu opätovne dohodnutých dočasných pridelení; to sa nevzťahuje na opätovne dohodnuté dočasné pridelenie z dôvodu uvedeného v § 48 ods. 4.

K ods. 3:

Ods. 3 rieši posúdenie existujúcej dĺžky dočasného pridelenia a reťazení dočasných pridelení /vo väzbe na existujúce ustanovenia zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti/= započítanie „Opätovne dohodnuté dočasné pridelenie agentúrou dočasného zamestnávania od 1. mája 2013 do 28. februára 2015 sa na účely § 58 ods. 6 účinného od 1. marca 2015 započíta do počtu opätovne dohodnutých dočasných pridelení; to sa nevzťahuje na opätovne dohodnuté dočasné pridelenie z dôvodu uvedeného v § 48 ods. 4.”. Ide započítanie opakovania dočasných pridelení od 1.5.2013, keďže už vtedy v § 29 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti platilo obmedzenie reťazenia dočasných pridelení počas 24 mesiacov.


§ 252l

(1) Ak v období od 1. marca 2015 do 31. augusta 2015 užívateľský zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania jednostranne skončili dočasné pridelenie podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu medzi agentúrou dočasného zamestnávania a dočasne prideleným zamestnancom, za dohodnutú dobu trvania tohto pracovného pomeru sa považuje doba, ktorá sa skončí uplynutím

a) 14 dní odo dňa skončenia dočasného pridelenia najneskôr však uplynutím pôvodne dohodnutej doby trvania pracovného pomeru na určitú dobu, ak od vzniku pracovného pomeru do skončenia dočasného pridelenia uplynulo menej ako 6 mesiacov,

b) 28 dní odo dňa skončenia dočasného pridelenia najneskôr však uplynutím pôvodne dohodnutej doby trvania pracovného pomeru na určitú dobu, ak od vzniku pracovného pomeru do skončenia dočasného pridelenia uplynulo najmenej 6 mesiacov a menej ako 12 mesiacov,

c) 42 dní odo dňa skončenia dočasného pridelenia najneskôr však uplynutím pôvodne dohodnutej doby trvania pracovného pomeru na určitú dobu, ak od vzniku pracovného pomeru do skončenia dočasného pridelenia uplynulo najmenej 12 mesiacov a menej ako 18 mesiacov,

d) 56 dní odo dňa skončenia dočasného pridelenia najneskôr však uplynutím pôvodne dohodnutej doby trvania pracovného pomeru na určitú dobu, ak od vzniku pracovného pomeru do skončenia dočasného pridelenia uplynulo najmenej 18 mesiacov.


K § 252l: [Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2015]

V novom paragrafe (§ 252l) sa ustanovuje prechodný model, akým spôsobom sa rieši otázka skončenia pracovného pomeru so zamestnancom agentúry dočasného zamestnávania, ktorému predčasne skončilo dočasné pridelenie pred skončením pracovného pomeru dojednaného na dobu určitú /doba trvania sa v zmysle § 58 ods. 5 má vymedziť dátum jeho skončenia/.

K ods. 1:

Ods. 1 upravuje situáciu, ak nie je dosiahnutá dohoda o skončení pracovného pomeru.

V tomto prípade sa vychádza z dvoch skutočnosti:

1. ide jednostranné skončenie dočasného pridelenia užívateľským zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania /t.j. nejde o dohodu zamestnanca a agentúry dočasného zamestnávania o skončení dočasného pridelenia alebo o skončenie dočasného pridelenia zamestnancom/ a

2. ide o predčasné skončenie dočasného pridelenia, t.j. jeho skončenie pred dátumom skončenia pracovného pomeru na dobu určitú s agentúrou dočasného zamestnávania (napr. pracovný pomer na určitú dobu bol dojednaný s dátumom skončenia 31.12.2015; predčasným skončením je každé dočasné pridelenie, ktoré sa skončí skôr ako 31.12.2015).

V nadväznosti na toto predčasné a jednostranné skončenie dočasného pridelenia, zákon rieši, čo sa deje s pracovným pomerom na určitú dobu. Právny následok je nasledujúci:

zo zákona nastávania „zrušenie” pôvodne dohodnutej doby trvania pracovného pomeru na dobu určitú /pracovný pomer na dobu určitú s agentúrnym zamestnancom sa musí dojednať dátumom jeho skončenia napr. 31.12.2015 – zo zákona sa tento dátum ruší/a

zo zákona platí nový dátum skončenia pracovného pomeru na dobu určitú /zákon nahradil pôvodnú dohodu zmluvných strán novým dátumom/.

• Počet dní predĺženia

14 dní odo dňa skončenia dočasného pridelenia, ak od vzniku pracovného pomeru do skončenia dočasného pridelenia uplynulo menej ako 6 mesiacov,

28 dní odo dňa skončenia dočasného pridelenia ak od vzniku pracovného pomeru do skončenia dočasného pridelenia uplynulo najmenej 6 mesiacov a menej ako 12 mesiacov,

42 dní odo dňa skončenia dočasného pridelenia, ak od vzniku pracovného pomeru do skončenia dočasného pridelenia uplynulo najmenej 12 mesiacov a menej ako 18 mesiacov,

56 dní odo dňa skončenia dočasného pridelenia ak od vzniku pracovného pomeru do skončenia dočasného pridelenia uplynulo najmenej 18 mesiacov.

V princípe v pracovnej verzii sa tento čas „predĺženia” nazval ochranná doba ako počet dní, o ktoré sa „predlžuje” pracovný pomer na určitú dobu, odo dňa skončenia dočasného pridelenia

Za dohodnutú dobu trvania tohto pracovného pomeru sa považuje doba, ktorá sa skončí uplynutím

Napríklad ak pracovný pomer vznikol 1.7.2015 a dočasné pridelenie skončilo 10.2.2016, o koľko dní sa „predĺži”? Ide o trvanie 7 mesiacov a 10 dní, keďže počítanie počtu dní závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru od dňa jeho vzniku do dňa skončenia dočasného pridelenia. Predĺženie je teda o 28 dní. Prvým dňom „predĺženia” je 11.2.2016.

Napríklad ak pracovný pomer vznikol 1.7.2015 a dočasné pridelenie skončilo 10.3.2016, o koľko dní sa „predĺži”? Pracovný pomer bol dohodnutý do 31.3.2016. V tomto prípade ide o trvanie 8 mesiacov a 10 dní, keďže počítanie počtu dní závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru od dňa jeho vzniku do dňa skončenia dočasného pridelenia. Predĺženie by teda bolo o 28 dní, avšak zároveň tu ale platí pravidlo, že pracovný pomer nikdy nepresiahne pôvodný dátum trvania pracovného pomeru na dobu určitú /„najneskôr však uplynutím pôvodne dohodnutej doby trvania pracovného pomeru na určitú dobu”/. To znamená, že ak bol pôvodne dojednaný dátum trvania pracovného pomeru na určitú dobu – 10.3. pracovný pomer sa nikdy nepredĺži za tento deň.

(2) Ak sa agentúra dočasného zamestnávania dohodne so zamestnancom na skončení pracovného pomeru na určitú dobu pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, z dôvodu, že užívateľský zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania jednostranne skončili dočasné pridelenie podľa § 58 v období od 1. marca 2015 do 31. augusta 2015, patrí zamestnancovi odstupné najmenej v sume náhrady mzdy, ktorá by zamestnancovi patrila za dni od skončenia pracovného pomeru dohodou do uplynutia doby podľa odseku 1, ak by k skončeniu pracovného pomeru dohodou nedošlo; ustanovenia § 76 ods. 4 až 6 sa uplatnia rovnako.

K ods. 2 :

Ide o tú istú situáciu, ale namiesto plynutia ochrannej doby a pracovného pomeru/doby určitej/ sa agentúra dočasného zamestnávania dohodne so zamestnancom na skončení pracovného pomeru a vyplatí mu odstupné /výška sa určí za dni, po ktoré by ešte bol trval pracovný pomer/.

Podmienky:

• je tu predčasné skončenie dočasného pridelenia /jednostranne – agentúrou dočasného zamestnávania alebo užívateľským zamestnávateľom/,

• je tu dohoda agentúry dočasného zamestnávania a zamestnanca na skončení pracovného pomeru na určitú dobu pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, z dôvodu, že užívateľský zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania jednostranne skončili dočasné pridelenie.

Výška odstupného: zamestnancovi patrí odstupné najmenej v sume náhrady mzdy, ktorá by zamestnancovi patrila za dni od skončenia pracovného pomeru dohodou do uplynutia doby podľa odseku 1 (t.j. do uplynutia „ochrannej” doby), ak by k skončeniu pracovného pomeru dohodou nedošlo.


§ 252n

Prechodné ustanovenie účinné od 30. júla 2020

Vyslanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb hosťujúcim zamestnávateľom z územia iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky začaté pred 30. júlom 2020 sa na účely posúdenia trvania vyslania podľa § 5 ods. 3 považuje za začaté 30. júla 2020.


K § 252n: [Prechodné ustanovenie účinné od 30. júla 2020]

Od 30. 7. 2020 bol do ustanovenia § 5 Zákonníka práce pridaný nový odsek 3, ktorým sa zaviedlo tzv. krátkodobé vyslanie a dlhodobé vyslanie, pričom na každý druh vyslania sa uplatňuje iný rozsah pracovných podmienok, ktoré musia byť zabezpečené vyslaným zamestnancom podľa právneho poriadku štátu, do ktorého sú vyslaní.

Tzv. krátkodobé vyslanie je vyslanie trvajúce 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na 18 mesiacov. Na zamestnanca, ktorý je vyslaný na územie Slovenskej republiky, sa budú vzťahovať pracovné podmienky podľa slovenských


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: