Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 16,5 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

 

Praktické informácie - Znenia platných IAS

Zamestnávateľ

 

1. register zamestnávateľov

[§ 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon“)]

a)     prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 16,60 EUR*)

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)     neprihlásenie do registra/neodhlásenie z registra vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 33,20 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

2.   register poistencov a sporiteľov

[§ 231 ods. 1 písm. b) zákona v znení neskorších predpisov]

a)    prihlásenie zamestnanca do registra/odhlásenie zamestnanca z registra po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 EUR*)

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)    neprihlásenie zamestnanca do registra/neodhlásenie zamestnanca z registra vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

c)    neoznámenie zmeny miesta trvalého pobytu zamestnanca vôbec

 

3,32 – 1 659,70 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

d)    nesprávne prihlásenie zamestnanca do registra

3,32 – 1 659,70 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

*) v prípade preukázania zneužitia sociálneho poistenia sa horná hranica sadzby zvýši najviac o 200%

 

3.   oznámenie prerušenia poistenia

[§ 231 ods. 1 písm. c) zákona]

a)     oznámenie prerušenia poistenia zamestnanca po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)     neoznámenie prerušenia poistenia zamestnanca vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

4.   oznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky

[§ 231 ods. 1 písm. d) zákona]

a)     oznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnanca po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)    neoznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnanca vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

5.   výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a opravný výkaz 

(ďalej len „výkaz“)

[§ 231 ods. 1 písm. f) zákona v znení neskorších predpisov]

a)     predloženie výkazu po lehote

1,60 – 663,80 EUR / 1 výkaz

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)    nepredloženie výkazu vôbec

3,30 – 1 659,70 EUR /1 výkaz

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

c)     predloženie výkazu, ktorý nie je v členení na jednotlivých zamestnancov a na nemocenské poistenie, starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity; neuvedenie dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca

3,30 – 663,80 EUR / 1 výkaz

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

6.   neumožnenie vstupu do objektov zamestnávateľa, vykonania kontroly a nazerania do záznamov o príjmoch zamestnancov a do iných záznamov dôležitých na účely sociálneho poistenia

[§ 231 ods. 1 písm. k) zákona]

100,00 – 16 596,96 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

7.   nevytvorenie vhodných podmienok na vykonanie kontroly a neposkytnutie súčinnosti zodpovedajúcej oprávneniam zamestnancov kontroly

(§ 244 ods. 2 v spojitosti s § 243 ods. 1 zákona)

100,00 – 16 596,96 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

8.   oznámenie zmeny názvu, sídla zamestnávateľa

[§ 231 ods. 1 písm. m) zákona v znení neskorších predpisov]

a)    oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 16,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)    neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 33,20 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

9.   oznámenie zmeny mena a priezviska zamestnanca

[§ 231 ods. 1 písm. n) zákona v znení neskorších predpisov]

a)    oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)    neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

10.    oznámenie štátu a zmeny štátu

[§ 231 ods. 1 písm. o) zákona v znení  účinnom do 29. februára 2012]

a)    oznámenie štátu po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)    neoznámenie štátu vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

c)    oznámenie zmeny štátu po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

d)    neoznámenie zmeny štátu vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

11.    oznámenie, že zamestnanec je štatutárny zástupca alebo člen štatutárneho orgánu s najmenej 50% účasťou na majetku

[§ 231 ods. 1 písm. o) zákona v znení  účinnom od 1. januára 2014]

a)   oznámenie po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)   neoznámenie vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

c)   oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

d)   neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

12.  neuvedenie variabilného symbolu a špecifického symbolu pri platení poistného, penále, pokuty

(§ 142 ods. 7 zákona v znení zákona č. 69/2012 Z.z.)

3,32 – 16,60 EUR / 1 platba

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: